Sala na Górce logo Sala na przyjęcia okolicznościowe
  • Z galerii

    dsc_2759dsc_2767dsc_2717dsc_2806
  • Ideą prze­wod­nią jest udostępnie­nie sa­li na różno­ra­kie przyjęcia oko­licz­nościo­we. Mo­ty­wem prze­wod­nim jest pełna do­wol­ność for­my da­nej im­pre­zy. Chce­my dać narzędzia i możli­wości, na­to­miast po­mysł i de­cy­zje po­zo­sta­wia­my w Two­jej ge­stii.

    Sa­la ma w pełni wy­po­sażony aneks ku­chen­ny, po­zwa­lający przy­go­to­wać im­prezę do­mo­wym spo­so­bem np. w gro­nie ro­dzin­nym z sa­mo­dziel­nym przy­go­to­wa­niem po­siłków. Inną możli­wością jest sko­rzy­sta­nie z usług z jed­nej ze współpra­cujących firm ca­te­rin­go­wych, które są w sta­nie za­pew­nić pełne me­nu na przyjęcie.

    Tu tyl­ko od Cie­bie za­leży, cze­go po­trze­bu­jesz. Chcesz urządzić im­prezę in­te­gra­cyjną dla pra­cow­ników swo­jej fir­my, zor­ga­ni­zo­wać pożegnalną im­prezę dla przyszłego szczęśli­we­go eme­ry­ta al­bo przy­je­cie nie­spo­dziankę np. dla ro­dziców ?

    To wszyst­ko jest możli­we, je­dy­nym ogra­ni­cze­niem jest Two­ja wy­obraźnia i wiel­kość Sa­li…